Product

Rosuvastatin Calcium (API)

Rosuvastatin intermediates:(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl (methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptentert-Butyl 6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methyl

Rosuvastatin intermediates:

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl (methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-hepten

tert-Butyl 6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-ioxane-4-acetate

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester